AgroBio PROTI sviluškám a vrtalkám (Vertimec) 12 ml

Výrobce: AgroBio
Toto zboží od známého výrobce AgroBio nyní za příznivou cenu.


Přichází jaro a právě teď je ten správný čas na péči o zahradu, ať už okrasnou, nebo užitkovou. K tomu se vám bude hodit zboží AgroBio PROTI sviluškám a vrtalkám (Vertimec) 12 ml od výrobce AgroBio. Zobrazit další informace.

Insekticidní a akaricidní přípravek k hubení svilušek, vrtalek na okurce, paprice a rajčeti a mery skvrnité na hrušních. Účinná látka: abamektin 18 g/l Jak účinkuje? Abamectin, účinná látka přípravku Vertimec 1.8 SC, hubí svilušky, vrtalky a mery jako kontaktní a žaludeční jed. Abamectin má omezené systemické působení, avšak vyznačuje se translaminárním pohybem. Pro jaké rostliny a škůdce je registrován? okurka ve skleníku (sviluška chmelová, vrtalky) rajčata ve skleníku, fóliovníku (sviluška chmelová, vrtalky) paprika ve skleníku, fóliovníku (sviluška chmelová, vrtalky) hrušeň (mera skvrnitá) Jak jej použít? proti sviluškám a vrtalkám se ošetřuje při počátečním napadení a opakuje se podle potřeby v 7 denních intervalech okurky (maximálně 4x za vegetační období), 3 dny OL rajče a papriky (maximálně 5x za vegetační období), 3 dny OL hrušeň (maximálně 2x za vegetační období), 28 dní OL aplikace postřikem postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován) Upozornění! pozor na včely (přípravek je zvlášť nebezpečný pro včely) Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Varování Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H302 Zdraví škodlivý při požití.H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P260 Nevdechujte páry/ aerosoly.P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P391 Uniklý produkt seberte.P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.EUH208 Obsahuje1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Unikátní AgroBio PROTI sviluškám a vrtalkám (Vertimec) 12 ml od výrobce AgroBio stojí pouze 119 Kč a ještě je skladem.

Levně ho pořídíte v tomto e-shopu, který nabízí rychlou dopravu nebo osobní odběr.

Produkt: AgroBio PROTI sviluškám a vrtalkám (Vertimec) 12 ml

Výrobce: AgroBio

Cena: 119 Kč

Skladem: ano

Hodnocení produktu:

Další parametry

Výrobce: AgroBio

EAN: 8595660502862

Kategorie

Tento produkt se nachází v následujících kategoriích:

Prostředky proti škůdcům
Dům a zahrada
Zahrada


Produkty stejného výrobce