AgroBio Zdravá broskev Plus - souprava

Výrobce: AgroBio
Toto zboží od známého výrobce AgroBio nyní za příznivou cenu.


Přichází jaro a právě teď je ten správný čas na péči o zahradu, ať už okrasnou, nebo užitkovou. K tomu se vám bude hodit zboží AgroBio Zdravá broskev Plus - souprava od výrobce AgroBio. Zobrazit další informace.

Souprava dvou přípravků (Champion 50 WG a Harmonie Železo) pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti a chloróze listů. Účinné látky: Champion 50 WG - oxichlorid mědi 76,7% Jak účinkuje? Champion 50 WG - fungicidní měďnatý přípravek Fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin. Harmonie Železo - kapalné (chelátové) listové hnojivo Listové hnojivo v chelátové (velmi snadno přístupné) formě pro prevenci nebo vyřešení výživového problému - chloróza listů. Lidově řečeno "žloutenka" listů je způsobená špatným přijmem železa rostlinou. Aplikuje se výhradně postřikem na list. Pro jaké rostliny a problémy? broskvoně - kadeřavost listů, chloróza listů Jak jej použít? 1. ošetření - ve fázi nalévání pupenů (Champion 50 WG: 20 g/ 5 L vody) 2. ošetření - ve fázi max. na počátku rašení (Champion 50 WG: 20 g/ 5 L vody) 3.- 5. ošetření - ve fázi po odkvětu (Harmonie Železo: 10 ml / 5 L vody) Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Nebezpečí Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H302 Zdraví škodlivý při požití.H315 Dráždí kůži.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H318 Způsobuje vážné poškození očíH410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P391 Uniklý produkt seberte.P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Unikátní AgroBio Zdravá broskev Plus - souprava od výrobce AgroBio stojí pouze 105 Kč a ještě je skladem.

Levně ho pořídíte v tomto e-shopu, který nabízí rychlou dopravu nebo osobní odběr.

Produkt: AgroBio Zdravá broskev Plus - souprava

Výrobce: AgroBio

Cena: 105 Kč

Skladem: ano

Hodnocení produktu:

Další parametry

Výrobce: AgroBio

EAN: 8595660502572

Kategorie

Tento produkt se nachází v následujících kategoriích:

POSTŘIKY PROTI PLÍSNÍM


Produkty stejného výrobce